കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിൽ അന്ദേവാസികൾക്കായുള്ള 13 ദിവസത്തെ (23.02.2022 മുതൽ 8.03.2022) ജീവിതം നൈപുണി പരിശീലന പരിപാടി NaITER ൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു.

സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് – ജില്ലാ പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസ് കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിൽ സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാം ദിനം (25.02.2022) കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിൽ അന്ദേവാസികൾക്കായി VaCCTന്റെ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ ശ്രീ വിഷ്ണു പ്രസാദ് (പ്രസാദ് വട്ടപ്പറമ്പ്) ‘സഹാനുഭൂതി’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ട്രെയിനിങ് സെഷൻ എടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *