പരീക്ഷയെ നേരിടാം

ശ്രീരാഘവപുരം സഭായോഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വേദപഠന ശാലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് 06.03.2022 നടന്ന ട്രെയിനിംഗ് സെഷൻ. […]

സഹാനുഭൂതി

കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിലിൽ അന്ദേവാസികൾക്കായുള്ള 13 ദിവസത്തെ ജീവിതം നൈപുണി പരിശീലന പരിപാടി […]

സഹാനുഭൂതി

കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിലിൽ അന്ദേവാസികൾക്കായുള്ള 13 ദിവസത്തെ (23.02.2022 മുതൽ 8.03.2022) ജീവിതം […]