വ്യക്തിത്വം

നിങ്ങൾ ജനിച്ചു വീഴുമ്പോൾ ബോധം എന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം നിങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. വളർന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ […]

പരീക്ഷയെ നേരിടാം

ശ്രീരാഘവപുരം സഭായോഗത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വേദപഠന ശാലയിലെ കുട്ടികൾക്ക് 06.03.2022 നടന്ന ട്രെയിനിംഗ് സെഷൻ. […]

സഹാനുഭൂതി

കൊല്ലം ജില്ലാ ജയിലിൽ അന്ദേവാസികൾക്കായുള്ള 13 ദിവസത്തെ ജീവിതം നൈപുണി പരിശീലന പരിപാടി […]